Документи

2022 / 2023 учебна година

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред 

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд  

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник регламентиращ пропускателния режим в училището

Правилник за защита на личните данни

Годишен план на училището

Календарен план 

Дневен режим на училището

Правила за отчитане и контрол на работното време

Вътрешни правила за ползване на училищните зали

Ред и условия за ползване на музикални инструменти на територията на училището

Вътрешни правила за предоставяне на музикални инструменти, собственост на НУМТИ „Добрин Петков“, за ползване в домашни условия от ученици на училището

Правилник за обслужване ползвателите на Библиотечно-информационен център 

Вътрешни правила за ползване на ученически шкафчета

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

Правила за провеждане образователен процес през учебната 2020-2021 година в условията на COVID 19

Правила – Електронен дневник Shkolo

Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние (ОРЕС)

Алгоритъм за преминаване от присъствено обучение към ОЕСР –

Годишен план по Безопасност на движението по пътищата за 2021 г.

График учебно време

План на заседанията на Педагогическия съвет


ПРОГРАМИ

Училищна програма за повишаване на качеството

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІV клас

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование


Стратегия за развитие (за периода 2020 – 2023 година)