Документи

2019 / 2020 учебна година

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред 

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд  

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник регламентиращ пропускателния режим в училището

Правилник за защита на личните данни

Годишен план на училището

Календарен план 

Годишен план на обединенията в училището

Дневен режим на училището

Правила за отчитане и контрол на работното време

Вътрешни правила за ползване на училищните зали

Ред и условия за ползване на музикални инструменти 

Правилник за обслужване ползвателите на Библиотечно-информационен център 

Вътрешни правила за ползване на ученически шкафчета


ПРОГРАМИ

Училищна програма за повишаване на качеството

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Механизъм за превенция на терористични действия

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование


Стратегия за развитие (за периода 2016 – 2020 година)