Документи

2019 / 2020 учебна година

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред 

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд  

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник регламентиращ пропускателния режим в училището

Правилник за защита на личните данни

Годишен план на училището

Календарен план 

Годишен план на обединенията в училището

Дневен режим на училището

Правила за отчитане и контрол на работното време

Вътрешни правила за ползване на училищните зали

Ред и условия за ползване на музикални инструменти 

Правилник за обслужване ползвателите на Библиотечно-информационен център 

Вътрешни правила за ползване на ученически шкафчета

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за организация на административното обслужване


ПРОГРАМИ

Училищна програма за повишаване на качеството

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Механизъм за превенция на терористични действия

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование


Стратегия за развитие (за периода 2016 – 2020 година)