Документи

2019 / 2020 учебна година

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред 

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд  

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник регламентиращ пропускателния режим в училището

Правилник за защита на личните данни

Годишен план на училището

Календарен план 

Годишен план на обединенията в училището

Дневен режим на училището

Правила за отчитане и контрол на работното време

Вътрешни правила за ползване на училищните зали

Ред и условия за ползване на музикални инструменти 

Правилник за обслужване ползвателите на Библиотечно-информационен център 

Вътрешни правила за ползване на ученически шкафчета

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

Правила за провеждане образователен процес през учебната 2020-2021 година в условията на COVID 19


ПРОГРАМИ

Училищна програма за повишаване на качеството

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІV клас

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование


Стратегия за развитие (за периода 2020 – 2023 година)