Документи

2016/2017 учебна година

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред 

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд  

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник регламентиращ пропускателния режим в училището

Годишен план на училището

Дневен режим

Вътрешни правила за ползване на училищните зали

Правилник за обслужване ползвателите на Библиотечно-информационен център — Библиотека


Стратегия за развитие (за периода 2016 – 2020 година)

Advertisements