Документи

2018/2019 учебна година

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред 

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд  

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник регламентиращ пропускателния режим в училището

Училищен учебен план

Годишен план на училището

Календарен план 

Годишен план на методическите обединения в училището

Дневен режим на училището

Правила за отчитане и контрол на работното време

Вътрешни правила за ползване на училищните зали

Правилник за обслужване ползвателите на Библиотечно-информационен център 

Вътрешни правила за ползване на ученически шкафчета


ПРОГРАМИ

Училищна програма за повишаване на качеството

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Механизъм за превенция на терористични действия


Стратегия за развитие (за периода 2016 – 2020 година)

Реклами