Информация COVID-19

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА


Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Д Е К Л А Р А Ц И Я – О Б Р А З Е Ц
за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в дневна форма от разстояние в електронна среда и в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИ ДО 14 Г. ВЪЗРАСТ


НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА


Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние (ОРЕС)