Информация COVID-19

Заповед на Директора от 19.11.2020 г. (относно носенето на лични предпазни средства за лице)


Заповед на Директора от 12.11.2020 г. (относно преустановяването на присъствените учебни занятия от паралелковия цикъл за учениците от V до ХІІ клас)


П Р А В И Л А за провеждане на образователен процес през учебната 2020-2021 година, в условията на COVID-19


НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19


ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА? – ЗА РОДИТЕЛИ