Информация COVID-19


НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

Заповед на Министъра на здравеопазването и Министъра на образованието и науката


Поради заболяване на медицинското лице в НУМТИ „Добрин Петков” и невъзможност да се сформира екип за тестване на децата, Ръководството на училището предвижда връщането на учениците от 1 до 4 клас да стане евенуално от 22 ноември 2021 г., понеделник. Учениците, чиито родители не желаят децата им да бъдат тествани ще продължат обучението в електронна среда, според възможностите на училището. В приложение към настоящото: Писмо на министъра на образованието до началниците на РУО; Декларация за съгласие за тестване в училище


Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Д Е К Л А Р А Ц И Я – О Б Р А З Е Ц
за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в дневна форма от разстояние в електронна среда и в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИ ДО 14 Г. ВЪЗРАСТ


НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА


Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние (ОРЕС)