Конкурс за ударни инструменти „Пендим“

VІІІ Конкурс за ударни инструменти „Пендим” – Пловдив, 28 – 30 октомври 2021 г.

8th Pendim Percussion Competition – Plovdiv, 28 – 30 October 2021


 РЕГЛАМЕНТ  /   ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

RULES   /    APPLICATION FORM    

––––––-