Конкурс за ударни инструменти „Пендим“

Осмото издание на конкурса ще се проведе през месец Октомври 2021 г., като допълнително ще бъдат оповестени датите на провеждането му.

Конкурс за ударни инструменти „Пендим” – Осмо издание, Пловдив, ……………….

Pendim Percussion Competition – Eighth edition, Plovdiv, ………..


РЕГЛАМЕНТ   /   ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

RULES   /    APPLICATION FORM    

––––––- 

Задължителната пиеса за Втора възрастова група ще бъде предоставена на участниците (качена тук в сайта на НУМТИ „Добрин Петков“) през месец Януари 2021 г.

The compulsory piece for the Second Age Group will be provided to the participants (available for download here, on the NSMD „Dobrin Petkov“ site) in January 2021.