Образователни степени

НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ  І – ІV клас
Специалности: пиано, цигулка, виола, виолончело, класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, ударни инструменти, акордеон, класически танц

Целодневно обучение с безплатни следобедни занимания по самоподготовка, водени от класния ръководител.

Засилено изучаване на английски език.

Специализирани групови часове по солфеж.

Индивидуални часове по специален предмет.

Занимания по интереси.

В края на учебната година се провежда Национално външно оценяване на учениците от ІV клас, според утвърдените учебно-изпитни програми на МОН.

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  V – VІІ клас
Специалности: пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, класическа китара, арфа, флейта, обой, кларинет, саксофон, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, ударни инструменти, акордеон, народно пеене

Стандартно общообразователно обучение в една смяна – сутрешна.

Специализирани групови часове по солфеж.

Индивидуални часове по специален предмет.

Специализирани часове по музикална литература и история на музиката.

В края на учебната година се провежда Национално външно оценяване на учениците от VІІ клас, според утвърдените учебно-изпитни програми на МОН.

Издаване на Свидетелство за основно образование на учениците, завършили успешно VІІ клас.

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  VІІІ – ХІІ клас
Специалности: пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, класическа китара, арфа, акордеон, флейта, обой, кларинет, фагот, саксофон, валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба, ударни инструменти, акордиране, класическо пеене, поп и джаз пеене

Стандартно общообразователно обучение в една смяна – сутрешна.

Специализирани часове по музикалнотеоретични дисциплини – солфеж, елементарна теория на музиката, история на музиката, народна музика, хармония, полифония, музикален анализ, инструментознание, история на поп и джаз музиката, оперна драматургия, хорознание, четене на партитури,  теория и методика на специалността.

Индивидуални часове по специален предмет.

Специализирани часове по камерна музика, оркестрово свирене, балетни ансамбли, вокални ансамбли, задължително пиано, хорово пеене, клавирен съпровод, оркестрови трудности, актьорско майсторство, пластика, исторически танци и други.

В края на учебната година учениците от ХІІ клас полагат задължителни Държавни зрелостни изпити, според утвърдените учебно-изпитни програми на МОН.

Учениците от ХІІ клас полагат Държавен зрелостен изпит по теория и практика на професията, според утвърдените учебно-изпитни програми на МК.

Издаване на Диплома за завършено средно образование, приравнена към европейските стандарти по професиите музикант инструменталист, музикант вокалист и балетист.

Издаване на Свидетелство за професионална квалификация.