Обществен съвет

ПредседателМария Бикова – родител

Членове:

  • Димитър Стоев родител
  • Антония Ватева родител
  • д-р Ралица Базайтова – представител на финансиращия орган, Министерство на културата
  • доц. д-р Нина Найденова – представител на работодателите, Държавна опера – Пловдив

Представители с право на съвещателен глас:

  • Ивелина Маринова – председател на Училищно настоятелство „Добрин Петков“
  • Председателят на Ученическия съвет на НУМТИ „Добрин Петков“