Обществен съвет

Председател: Катина Бончева – родител

Членове:

Румен Джуров – представител на финансиращия орган, Министерство на културата

доц. Нина Найденова – представител на работодателите, Държавна опера – Пловдив

Ангел Ангелов – родител

Лидия Чиколова – родител

Заповед № РД-06-358 / 25.07.2018 г. на директора на НУМТИ „Добрин Петков“

Резервни членове:

Ралица Базайтова – Министерство на културата

Диан Чобанов – Държавна опера – Пловдив

Елеонора Урбалова – родител

Представители с право на съвещателен глас:

Ивелина Маринова – председател на Училищно настоятелство „Добрин Петков“

 

Реклами