Осми клас

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА — НАРЕДБА № 2 /12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

Държавен план-прием – 24 места


Професия „Музикант инструменталист“Специалности: пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, саксофон, валдхорна, тромпет, цугтромбон, ударни инструменти, акордеон

Професия „Музикант вокалист“ — Специалности: класическо пеене, поп и джаз пеене, народно пеене

Документи за прием

 • Заявление по образец (дава се от училището)
 • Копие на Акт за раждане
 • Медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност, издадено от личния лекар; решение на ТЕЛК, ако има
 • Удостоверение (или бележник) за завършен VІІ клас в годината на кандидатстване

При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на документа.

Срок за подаване на документите: 12 – 16 юни 2017 г. в стая № 214 от 9:00 до 17:00 часа

Безплатни консултацииГРАФИК

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ: 21 – 23 юни 2017 г. Резултатите се обявяват след приключване на изпита.

 • за професия „Музикант инструменталист“ — два изпита (по музикален инструмент и по солфеж)
 • за професия „Музикант вокалист“ — два изпита (изпит по пеене и изпит по солфеж)

ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

РЕЗУЛТАТИ:

Обявяване списъците с приетите ученици26 юни 2017 г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

Записване на приетите ученици: 26 – 30 юни 2017 г., стая № 212 от 16:00 до 18:00 часа

Документи за прием:

 1. Именник (дава се от училището)
 2. Оригинал на Свидетелство за основно образование
 3. Удостоверение за преместване от идващото училище
 4. Копие на имунизациите от Здравната книжка на ученика
 5. Снимки 2 бр. 3/4

Обявяване второ класиране, ако има незаписали се: 3 юли 2017 г.

Записване от второ класиране3 – 5 юли 2017 г.

За допълнителна информация: тел. 032/62 49 22 — канцелария


ПРИЕМНИ ИЗПИТИ. ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите задължително изпълняват материала по музикален инструмент и пеене наизуст, с изключение за кандидатите по специалност ударни инструменти, които могат да ползват нотен текст за мембранните инструменти. В случаите, когато е необходим корепетитор, той се осигурява от съответното училище. Използването на друг музикален съпровод не се допуска.

Изпит по специалността 

Пиано: два етюда по избор от Черни, оп. 299, ІІІ или ІV тетрадка и оп. 740 или Крамер; тригласна инвенция или главната част от френска или английска сюита от Бах; І част от класическа соната от Хайдн, Моцарт или Бетховен (със средна трудност) и пиеса по избор.

Цигулка: една гама по избор от сол, ла, си бемол, до и ре в три октави, в единични тонове, мажор, мелодичен и хармоничен минор; разложени квинтакорд, секстакорд и квартсекстакорд, доминантов и умален септакорд, построени върху основния тон на гамата; един етюд по избор от трудността на Кройцер, Мацас І или ІІ тетрадка, Донт, оп. 37, или Фиорило; една пиеса или две части от соната (бавна и бърза) от Корели, Хендел, Хайдн, Моцарт, Данкла или друг автор; І или ІІ и ІІІ част от концерт измежду Нардини, Льоклер, Щамиц, Виоти № 20 и 23, Роде № 6, 7 и 8, Тартини – ре минор, Вивалди – сол минор, ми мажор, ла мажор, Бах – ла минор, Хайдн, Моцарт и други със същата трудност.

Виола: гами до, ре, ми бемол в три октави, с тризвучия и секстакорди; един етюд от Мацас І тетрадка или друг с подобна трудност; пиеса по избор от трудността на Рамо – Гавот, Регер – Романс, Фиоко – Алегро; една част от концертина – Ридинг, оп. 25 сол мажор, Телеман – концерт ІІ част, или други от същата трудност. Кандидатите могат да се явят на изпит по виола, като изпълнят програмата за приемен изпит по цигулка.

Виолончело: една гама в три октави, мажор и минор с Т5 и D7; един етюд от Дотцауер – І или ІІ тетрадка; Сонатина до мажор – І част от Бревал, Ромберг – си бемол мажор, Голтерман – Концерт № 4 – І част или Нелк – Концертино; една пиеса от Христоматия за 5 -7 клас на ДМШ от трудността на Бетховен – Контраданс или Чайковски – Неаполитански танц.

Контрабас: гама ре мажор в една октава или ми и сол мажор в две октави с Т5 и D7; един етюд от трудността на Т. Тошев, Храбе, Раков, Гедике и др.; една пиеса от Христоматия за контрабас, Сборник класически пиеси за контрабас (ред. Хоменко) и др. от същата трудност; предкласическа соната – бавна и бърза част или концертино.

Арфа: един етюд; предкласическа пиеса и една пиеса по избор на кандидата.

Класическа китара: една гама до 4 знака, мажор и минор (хармоничен и мелодичен), в две октави с тризвучия; един етюд от трудността на Каркаси, Карули, Сор, Джулиани, Прауер и др.; полифонична пиеса; две пиеси по избор на кандидата.

Духови инструменти: една от посочените гами – до мажор, ла минор, сол мажор, ми минор, фа мажор, ре минор, ре мажор, си минор, си бемол мажор, сол минор, ла мажор, фа диез минор, ми бемол мажор, до минор, с разложени акорди, доминантов и умален септакорд с обръщения; два етюда и една пиеса.

Саксофон: една от посочените гами до два знака – до мажор, ла минор, сол мажор, ми минор, фа мажор, ре минор, ре мажор, си минор, с разложени акорди, доминантов и умален септакорд с обръщения; два етюда по избор от Нихауз и една жанрова пиеса (джаз-стандарт, джаз и поп теми, евъргрийни).

Ударни инструменти: Кандидатите полагат изпит по ксилофон, малък барабан и тимпани. За ксилофон изпълняват: гама по избор; пиеса за ксилофон с акомпанимент на пиано. За малък барабан: два етюда с акомпанимент на пиано, единият в неравноделен размер от трудността на „Събуждане“, „Дайчово“, „Лудо-младо“, „Триумф“ от Д. Палиев. За два тимпана: един етюд по избор.

Акордеон: гами до 2 знака, мажорни и минорни, в право движение, къси и дълги арпежи в основен вид; един етюд от школите за напреднали от Л. Панайотов – № 3, 4, 18, 21, 64, Хр. Радоев – № 91, 95, 101, 104, 105 и др. от същата трудност; двугласна фуга или инвенция от Бах или полифонична пиеса; една пиеса и едно хоро в неравноделен размер.

Класическо пеене: Разпяване за проверка на гласовите данни; изпълнение на един вокализ – Конконе, Абт, Лютген, на една песен или лека ария; рецитация на басня или стихотворение.

Поп и джаз пеене: Разпяване за проверка на гласовите данни; изпълнение на три песни, от които една от български композитор. Могат да бъдат изпълнени и арии от мюзикъл или песни със стилова насоченост „джаз“; рецитация на басня или стихотворение.

Народно пеене: Разпяване с подготвена от кандидата бърза песен; възпроизвеждане чрез изпяване на музикална фраза, зададена от комисията; изпяване на три хороводни и една безмензурна песен с рецитация.


Устен изпит по солфеж за специалностите от професия „Музикант инструменталист“:

 • подражателно възпроизвеждане на мелодична фраза, хармонични интервали и акорди – диатоника и хроматика
 • отгатване на единични тонове, фрази, хармонични интервали, главни тризвучия и обръщенията им в тоналности до два знака в мажор, натурален, хармоничен и мелодичен минор
 • солфежиране от пръв поглед на един солфеж в мажор или минор – диатоника до два знака
 • транспониране на мелодична фраза с тонови имена в тоналности до два знака

Устен изпит по солфеж за специалностите класическо пеене и поп и джаз пеене:

 • изпяване и транспониране на песен от зададен Т5, Т6, Т6/4; подражателно възпроизвеждане на фрази, хармонични интервали и акорди; отгатване на единични тонове, фрази, хармонични интервали, главни тризвучия и обръщенията им в тоналности до мажор и ла минор; изпяване от пръв поглед на един солфеж в мажор или минор – диатоника в тоналности до един знак

Устен изпит по солфеж за специалност народно пеене:

 • транспониране на заучена народна песен от зададен тон; отгатване на мажорни и минорни тризвучия; подражателно възпроизвеждане на хармонични интервали и акорди; възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16; отгатване на тонове в до мажор и ла минор; солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до един знак и един откъс в неравноделен размер в до мажор и ла минор, определени чрез жребий.
Advertisements