Осми клас

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА – СПРАВОЧНИК ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА — 2018-2019 година


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА — НАРЕДБА № 2 /12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата / Издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 3.10.2017 г., в сила от 3.10.2017 г.


Професия „Музикант инструменталист“Специалности: пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, саксофон, валдхорна, тромпет, цугтромбон, ударни инструменти, акордеон

Професия „Музикант вокалист“ — Специалности: класическо пеене, поп и джаз пеене, народно пеене

Професия „Балетист“ — Специалност: класически танц


Изисквания към кандидатите за прием – да завършват основно образование в годината на кандидатстването

Документи за кандидатстване 

 1. Заявление по образец (дава се от училището)
 2. Копие на Акт за раждане
 3. Копие на свидетелство за завършено основно образование
 4. Медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност, издадено от личния лекар; решение на ТЕЛК, ако има
 5. Медицинско свидетелство за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърцето, които да не позволяват обучение по духови инструменти – за кандидати за специалности духови инструменти
 6. Медицинско свидетелство от фониатър или специалист „Уши, нос, гърло“ (УНГ) за липса или наличие на заболяване, което да не позволява обучение по вокално изкуство – за кандидати за специалност народно пеене
 7. Медицинско свидетелство от ортопед за липса или наличие на плоскостъпие и на физически изменения в долните крайници и стъпалата, които да не позволяват обучение по танцово изкуство – за кандидати за специалността класически танц
 8. Копие на платена застраховка „Злополука” за кандидатстващите за специалност класически танц (балет)

При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на документа.

Срок за подаване на документите: 

Безплатни консултации по солфеж

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:  

 • за професия „Музикант инструменталист“ — два изпита (по музикален инструмент и по солфеж)
 • за професия „Музикант вокалист“ — два изпита (изпит по пеене и устен изпит по солфеж)

Резултатите се обявяват непосредствено след приключване на работата на изпитната комисия.

Обявяване списъците с приетите ученици

Записване: 

Документи за прием:

 1. Именник (дава се от училището)
 2. Оригинал на Свидетелство за основно образование
 3. Удостоверение за преместване от идващото училище
 4. Копие на имунизациите от Здравната книжка на ученика
 5. Снимки 2 бр. 3/4

Обявяване на броя на незаетите места

Попълване на незаетите места и записване на приетите ученици

За допълнителна информация: тел. 032/62 49 22 — канцелария


ПРИЕМНИ ИЗПИТИ. ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите задължително изпълняват материала по музикален инструмент и пеене наизуст, с изключение за кандидатите по специалност ударни инструменти, които могат да ползват нотен текст за мембранните инструменти. В случаите, когато е необходим корепетитор, той се осигурява от съответното училище. Използването на друг музикален съпровод не се допуска.

Изпит по специалността 

Пиано: два етюда по избор от Черни, оп. 299, ІІІ или ІV тетрадка и оп. 740 или Крамер; тригласна инвенция или главната част от френска или английска сюита от Бах; І част от класическа соната от Хайдн, Моцарт или Бетховен (със средна трудност) и пиеса по избор.

Цигулка: една гама по избор от сол, ла, си бемол, до и ре в три октави, в единични тонове, мажор, мелодичен и хармоничен минор; разложени квинтакорд, секстакорд и квартсекстакорд, доминантов и умален септакорд, построени върху основния тон на гамата; един етюд по избор от трудността на Кройцер, Мацас І или ІІ тетрадка, Донт, оп. 37, или Фиорило; една пиеса или две части от соната (бавна и бърза) от Корели, Хендел, Хайдн, Моцарт, Данкла или друг автор; І или ІІ и ІІІ част от концерт измежду Нардини, Льоклер, Щамиц, Виоти № 20 и 23, Роде № 6, 7 и 8, Тартини – ре минор, Вивалди – сол минор, ми мажор, ла мажор, Бах – ла минор, Хайдн, Моцарт и други със същата трудност.

Виола: гами до, ре, ми бемол в три октави, с тризвучия и секстакорди; един етюд от Мацас І тетрадка или друг с подобна трудност; пиеса по избор от трудността на Рамо – Гавот, Регер – Романс, Фиоко – Алегро; една част от концертина – Ридинг, оп. 25 сол мажор, Телеман – концерт ІІ част, или други от същата трудност. Кандидатите могат да се явят на изпит по виола, като изпълнят програмата за приемен изпит по цигулка.

Виолончело: една гама в три октави, мажор и минор с Т5 и D7; един етюд от Дотцауер – І или ІІ тетрадка; Сонатина до мажор – І част от Бревал, Ромберг – си бемол мажор, Голтерман – Концерт № 4 – І част или Нелк – Концертино; една пиеса от Христоматия за 5 -7 клас на ДМШ от трудността на Бетховен – Контраданс или Чайковски – Неаполитански танц.

Контрабас: гама ре мажор в една октава или ми и сол мажор в две октави с Т5 и D7; един етюд от трудността на Т. Тошев, Храбе, Раков, Гедике и др.; една пиеса от Христоматия за контрабас, Сборник класически пиеси за контрабас (ред. Хоменко) и др. от същата трудност; предкласическа соната – бавна и бърза част или концертино.

Арфа: един етюд; предкласическа пиеса и една пиеса по избор на кандидата.

Класическа китара: една гама до 4 знака, мажор и минор (хармоничен и мелодичен), в две октави с тризвучия; един етюд от трудността на Каркаси, Карули, Сор, Джулиани, Прауер и др.; полифонична пиеса; две пиеси по избор на кандидата.

Духови инструменти: една от посочените гами – до мажор, ла минор, сол мажор, ми минор, фа мажор, ре минор, ре мажор, си минор, си бемол мажор, сол минор, ла мажор, фа диез минор, ми бемол мажор, до минор, с разложени акорди, доминантов и умален септакорд с обръщения; два етюда и една пиеса.

Саксофон: една от посочените гами до два знака – до мажор, ла минор, сол мажор, ми минор, фа мажор, ре минор, ре мажор, си минор, с разложени акорди, доминантов и умален септакорд с обръщения; два етюда по избор от Нихауз и една жанрова пиеса (джаз-стандарт, джаз и поп теми, евъргрийни).

Ударни инструменти: Кандидатите полагат изпит по ксилофон, малък барабан и тимпани. За ксилофон изпълняват: гама по избор; пиеса за ксилофон с акомпанимент на пиано. За малък барабан: два етюда с акомпанимент на пиано, единият в неравноделен размер от трудността на „Събуждане“, „Дайчово“, „Лудо-младо“, „Триумф“ от Д. Палиев. За два тимпана: един етюд по избор.

Акордеон: гами до 2 знака, мажорни и минорни, в право движение, къси и дълги арпежи в основен вид; един етюд от школите за напреднали от Л. Панайотов – № 3, 4, 18, 21, 64, Хр. Радоев – № 91, 95, 101, 104, 105 и др. от същата трудност; двугласна фуга или инвенция от Бах или полифонична пиеса; една пиеса и едно хоро в неравноделен размер.

Класическо пеене: Разпяване за проверка на гласовите данни; изпълнение на един вокализ – Конконе, Абт, Лютген, на една песен или лека ария; рецитация на басня или стихотворение.

Поп и джаз пеене: Разпяване за проверка на гласовите данни; изпълнение на три песни, от които една от български композитор. Могат да бъдат изпълнени и арии от мюзикъл или песни със стилова насоченост „джаз“; рецитация на басня или стихотворение.

Народно пеене: Разпяване с подготвена от кандидата бърза песен; възпроизвеждане чрез изпяване на музикална фраза, зададена от комисията; изпяване на три хороводни и една безмензурна песен с рецитация. /Заб. Текстовете на песните се представят на изпитната комисия./

Класически танц: Първи изпит – проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло, шаг, гъвкавост, падьом, отвореност на краката, отскок); Втори изпит – проверка на артистичните и танцувални качества, ритмичност, техника, умение и подготовка на кандидатите чрез екзерсис, проведен от учител по време на изпита, включващ станка, среда, алегро, а за момичетата и палци, базирани върху материал от учебната програма за VІІ клас – 3-та професионална балетна година, утвърдена от министъра на културата


Устен изпит по солфеж за специалностите от професия „Музикант инструменталист“:

 • подражателно възпроизвеждане на мелодична фраза, хармонични интервали и акорди – диатоника и хроматика
 • отгатване на единични тонове, фрази, хармонични интервали, главни тризвучия и обръщенията им в тоналности до два знака в мажор, натурален, хармоничен и мелодичен минор
 • солфежиране от пръв поглед на един солфеж в мажор или минор – диатоника до два знака
 • транспониране на мелодична фраза с тонови имена в тоналности до два знака

Устен изпит по солфеж за специалностите класическо пеене и поп и джаз пеене:

 • изпяване и транспониране на песен от зададен Т5, Т6, Т6/4; подражателно възпроизвеждане на фрази, хармонични интервали и акорди; отгатване на единични тонове, фрази, хармонични интервали, главни тризвучия и обръщенията им в тоналности до мажор и ла минор; изпяване от пръв поглед на един солфеж в мажор или минор – диатоника в тоналности до един знак

Устен изпит по солфеж за специалност народно пеене:

 • транспониране на заучена народна песен от зададен тон; отгатване на мажорни и минорни тризвучия; подражателно възпроизвеждане на хармонични интервали и акорди; възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16; отгатване на тонове в до мажор и ла минор; солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до един знак и един откъс в неравноделен размер в до мажор и ла минор, определени чрез жребий.
Реклами