Осми клас

СПИСЪК на приетите ученици за учебната 2021-2022 година /допълнителен прием


Учебно-изпитни програми за учебната 2021-2022 година — Приложение съгласно заповед № РД09-33/15.01.2022 г. към чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 12.08. 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата


Информация за родителите на ученици, записани в І и в VІІІ клас за учебната 2021-2022 година