Пети клас

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА – СПРАВОЧНИК ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА — 2018-2019 година


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА — НАРЕДБА № 2 /12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата / Издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 3.10.2017 г., в сила от 3.10.2017 г.


Изисквания към кандидатите за прием – да завършват ІV клас в годината на кандидатстването

Специалности: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, ударни инструменти, народно пеене, класически танц

Документи за кандидатстване 

 1. Заявление по образец (дава се от училището)
 2. Копие на Акт за раждане
 3. Копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование
 4. Медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност, издадено от личния лекар; решение на ТЕЛК, ако има
 5. Медицинско свидетелство за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърцето, които да не позволяват обучение по духови инструменти – за кандидати за специалности духови инструменти
 6. Медицинско свидетелство от фониатър или специалист „Уши, нос, гърло“ (УНГ) за липса или наличие на заболяване, което да не позволява обучение по вокално изкуство – за кандидати за специалност народно пеене
 7. Медицинско свидетелство от ортопед за липса или наличие на плоскостъпие и на физически изменения в долните крайници и стъпалата, които да не позволяват обучение по танцово изкуство – за кандидати за специалността класически танц
 8. Копие на платена застраховка „Злополука” за кандидатстващите за специалност класически танц (балет)

При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на документа.

Срок за подаване на документите: 

Безплатни консултации по солфеж: 

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ: 

 • за специалностите: пиано, цигулка, виола, виолончело, флейта, ударни инструменти, класическа китара, акордеон и народно пеене – 2 изипита: по специалността и по солфеж.
 • за специалностите: арфа, контрабас, обой, кларинет, фагот, валдхорна и цугтромбон – 1 изпит – само по солфеж.

Резултатите се обявяват непосредствено след приключване на работата на изпитната комисия.

Записване на новоприетите ученици

Обявяване броя на незаетите места

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за V клас – 

Документи за записване:

 1. Именник (дава се от училището)
 2. Удостоверение за преместване от идващото учебно заведение
 3. Копие на имунизациите от Здравната книжка на ученика
 4. Снимки 2 бр. паспортен формат

За допълнителна информация: тел. 032/62 49 22 — канцелария


Приемни изпити. Изисквания:

1. Изпит по специалността

Кандидатите задължително изпълняват материала по музикален инструмент и пеене наизуст, с изключение на кандидатите по специалност ударни инструменти, които могат да ползват нотен текст за мембранните инструменти. В случаите, когато е необходим корепетитор, той се осигурява от съответното училище. Използването на друг музикален съпровод не се допуска.

Пиано: един етюд измежду: Черни, оп. 849 или от други автори с подобна трудност; Бах – полифонична пиеса; класическа сонатина І част; пиеса по избор.

Цигулка: една гама по избор с тризвучия и септакорди в две или три октави, един етюд от трудността на Мацас, оп. 36, І и ІІ тетрадка; Донт, оп.37; Кайзер, ІІІ тетрадка; Ел.Генева – ІІ, ІІІ, ІV, V позиции и тяхното свързване и др.; І или ІІ и ІІІ част от концерт или концертино от трудността на Ридинг, оп. 21, 24, 25; Комаровски ла мажор, ми минор, Хубер, Аколай – ла минор; Вивалди – ла минор, сол мажор и др.; една пиеса от трудността на тези в сборниците Малкият цигулар ІІІ, ІV и ІVа свитък, Христоматия за ІІІ и ІV клас, Юношески албум; Юны скрипач – ІІ и ІІІ свитък, Барток – За децата и др.

Виола: гама фа или сол мажор в две октави, мажорно и минорно тризвучие; един етюд от трудността на Сит и Волфарт; една част от концертино – О.Ридинг оп.36, Ф.Кюхлер – оп.12 сол мажор или други от същата трудност; една пиеса по избор от трудността на Кабалевски – Галоп, Щрайхарт – Малък валс и др.

Кандидатите за специалността виола могат да се явят на изпит с цигулка, като изпълнят програмата за приемен изпит по цигулка.

Виолончело: една гама в две или три октави  – до,  сол, ре, с Т5 и D7; един етюд от Христоматия за 2, 3 и 4 клас за ДМШ или Дотцауер – 1-ва тетрадка; две пиеси по избор на кандидата от Христоматия за 2, 3 и 4 клас.

Контрабас и арфа: изпит само по солфеж

Класическа китара: една гама до два знака, един етюд от Карули, Каркаси и др.; две леки пиеси по избор на кандидата от Сор, Карули, Каркаси. Изискванията по солфеж са същите като за специалността арфа

ФлейтаГама по избор, един етюд и пиеса

Обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбонизпит само по солфеж

Ударни инструменти: кандидатите полагат изпит по ксилофон и малък барабан: гама по избор; пиеса за ксилофон с акомпанимент на пиано от Д.Палиев, Моцарт, Л. Делиб и др.; два етюда за малък барабан – единият в неравноделен размер от Д. Палиев

Акордеон: една гама в две октави в право движение с къси и дълги арпежи в основен вид; етюд по избор; една пиеса от български автор или в народен дух /може хоро в неравноделен размер/

Народно пеене: изпълнение на три песни в различни размери по избор на кандидата.

Класически танц: Първи изпит – проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло и други); проверка на физическите качества, съобразно специфичните изисквания в танца (шаг, гъвкавост, отскок, падьом, отвореност на краката); Втори изпит – оценяване на танцувалните и артистичните качества, музикалността и ритмичността чрез отмерване на тактове с различни размери и чрез изпълнение на импровизация по съответния вид музика – класическа, фолклорна или модерна, посочена от комисията, съобразно специалността; проверка на възприемчивостта чрез непосредствено възпроизвеждане на показани танцови движения и комбинации до 8 такта, съобразно специалността


2. Изпит по солфеж

За специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, ударни инструменти, акордеон: 

 • Изпяване и транспониране на заучена песен по зададен Т5, Т6, Т6/4
 • Подражателно възпроизвеждане на едногласни фрази, хармонични интервали и акорди – диатоника и хроматика
 • Отгатване с тонови имена на единични тонове, фрази, хармонични интервали в до мажол и ла минор, натурален, хармоничен и мелодичен вид
 • Транспониране на мелодчна фраза с тонови имена в еднозначни тоналности – мажор и минор
 • Четене на ноти на басов ключ – само за специалността арфа

За специалност народно пеене:

 • Изпяване и транспониране на песен по зададен тон
 • възпроизвеждане с глас на кратки мелодични фрази, интервали и тризвучия
 • подражателно възпроизвеждане на ритъм
 • отгатване на тонове в до мажор и четене на ноти на виолинов „сол“ ключ

 

Реклами