Предучилищна подготвителна група

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА – СПРАВОЧНИК ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА — 2018-2019 година


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА — НАРЕДБА № 2 /12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата / Издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 3.10.2017 г., в сила от 3.10.2017 г.


Изисквания към кандидатите за прием – да навършват 6 години в годината на кандидатстването; по преценка на родителите или настойниците могат да кандидатстват и деца, които навършват 5 години към 15 септември на съответната година

Специалности: пиано, цигулка, виола, виолончело, класическа китара, блокфлейта, ударни инструменти

Документи за кандидатстване

 • Заявление по образец (дава се от училището)
 • Копие на Акт за раждане – навършени минимум 5 години в деня на изпита
 • Служебна бележка, че кандидатът посещава учебно заведение
 • Медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност, издадено от личния лекар; Решение от ТЕЛК, ако има
 • Медицинско свидетелство за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърцето, които да не позволяват обучение по духови инструменти – за кандидати за специалност духови инструменти

При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на документа. 

Срок за подаване на документите: 4 – 8 юни 2018 г., стая № 214

Безплатни консултации по солфеж – от 17,30 до 18,30 часа в стая № 101

 • 5 юни, вторник – Петя Иванова
 • 6 юни, сряда – Цветанка Семерджиева
 • 7 юни, четвъртък – Евелина Василева
 • 8 юни, петък – Екатерина Георгиева

Приемен изпит: 13 – 15 юни 2018 г.

Резултатите се обявяват след приключване на изпита.

Проверка на музикалните способности:

 • изпяване на заучена песен по зададен начален тон
 • подражателно възпроизвеждане на кратки мелодични фрази с текст
 • подражателно повторение със сричката „та” на метроритмично организирани фрази

Обявяване на списъците с приетите деца: 19 юни 2018 г.

Записване на новоприетите деца: 19 – 25 юни 2018 г.

Обявяване на броя на незаетите места: 26 юни 2018 г.

Попълване на незаетите места и записване на приетите ученици: 26 – 28 юни 2018 г.

Документи за записване:

 • Именник (дава се от училището)
 • Удостоверение от предходното учебно заведение
 • Копие на имунизациите от Здравната книжка на детето

За допълнителна информация: тел. 032/62 49 22 — канцелария

Advertisements