Предучилищна подготвителна група

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА – СПРАВОЧНИК ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА — 2018-2019 година


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА — НАРЕДБА № 2 /12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата / Издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 3.10.2017 г., в сила от 3.10.2017 г.


Изисквания към кандидатите за прием – да навършват 6 години в годината на кандидатстването; по преценка на родителите или настойниците могат да кандидатстват и деца, които навършват 5 години към 15 септември на съответната година

Специалности: пиано, цигулка, виола, виолончело, класическа китара, блокфлейта, ударни инструменти

Документи за кандидатстване

 • Заявление по образец (дава се от училището)
 • Копие на Акт за раждане – навършени минимум 5 години в деня на изпита
 • Служебна бележка, че кандидатът посещава учебно заведение
 • Медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност, издадено от личния лекар; Решение от ТЕЛК, ако има
 • Медицинско свидетелство за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърцето, които да не позволяват обучение по духови инструменти – за кандидати за специалност духови инструменти

При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на документа. 

Срок за подаване на документите: 

Безплатни консултации по солфеж

Приемен изпит: 

Проверка на музикалните способности:

 • изпяване на заучена песен по зададен начален тон
 • подражателно възпроизвеждане на кратки мелодични фрази с текст
 • подражателно повторение със сричката „та” на метроритмично организирани фрази

Резултатите се обявяват след приключване на изпита.

Записване на новоприетите деца

Документи за записване:

 • Именник (дава се от училището)
 • Удостоверение от предходното учебно заведение
 • Копие на имунизациите от Здравната книжка на детето

Обявяване на броя на незаетите места: 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА Подготвителна група 

Попълване на незаетите места и записване на приетите ученици: 

За допълнителна информация: тел. 032/62 49 22 — канцелария

Реклами