Прием – документи и приемни изпити

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА – СПРАВОЧНИК ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА — 2018-2019 година

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА — НАРЕДБА № 2 /12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата / Издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 3.10.2017 г., в сила от 3.10.2017 г., бр. 81 от 2.10.2018 г., в сила от 2.10.2018 г.

Заповед на директора на НУМТИ „Добрин Петков“ за определяне графика на дейностите по приемане на ученици в НУМТИ „Добрин Петков“ за учебната 2018 – 2019 година

Държавен план-прием за учебната 2018-2019 година

Примерно разпределение на местата за прием по класове за учебната 2018-2019 година


Изисквания към кандидатите за прием:

  1. За Предучилищна подготвителна група – да навършват 6 години в годината на кандидатстването; по преценка на родителите или настойниците могат да кандидатстват и деца, които навършват 5 години към 15 септември на съответната година
  2. За І клас – да навършват 7 години в годината на кандидатстването; по преценка на родителите или настойниците могат да кандидатстват и деца, които навършват 6 години към 15 септември на съответната година
  3. За V клас – да завършват ІV клас в годината на кандидатстването
  4. За VІІІ клас – да завършват основно образование в годината на кандидатстването

Предучилищна подготвителна група — специалности: пиано, цигулка, виола, виолончело, класическа китара, ударни инструменти

Първи клас специалности: пиано, акордеон, струнни лъкови инструменти, арфа, класическа китара, духови инструменти, ударни инструменти, народно пеене, класически танц

Пети клас — специалности: пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, ударни инструменти, акордеон, народно пеене

Осми клас специалности: пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, саксофон, валдхорна, тромпет, цугтромбон, ударни инструменти, акордеон, класическо пеене, поп и джаз пеене, народно пеене

Приравнителни изпити

 

Реклами