Приравнителни изпити и изпити за смяна на специалност

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното възпитание и във връзка с чл. 6, ал. 1-4 от Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата, обн. ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., НУМТИ „Добрин Петков“ обявява 5 /пет/ освободени места за приравнителни изпити — виж ТУК 

 

 

Реклами