Проект на МОН № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

НУМТИ „Добрин Петков“ участва в  Проект на МОН № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта:

Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфични цели на проекта:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейности, по които НУМТИ „Добрин Петков“ участва в проекта:

  • Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи
  • Дейност 2 – Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда
  • Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)

Проведени обучения по проекта в НУМТИ „Добрин Петков“:

На 08.09.2021 г. учителите по солфеж и музикално-теоретични дисциплини се запознаха с начините за работа с графичен таблет и специализирани ресурси за обучението по солфеж.

На 14.09.2021 г. учители по специални предмети и колеги корепетитори проведоха обучение по проекта.

На 15.09.2021 г. новоназначени учители се запознаха с облачните технолигии и електронните платформи Microsoft Office 365  и Microsoft Teams.

На 25 и 26 октомври 2021 г. се проведоха обучения на учениците от 1а и 1б клас с цел усвояване и придобиване на умения при работа с Microsoft Teams.