Първи клас

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА — НАРЕДБА № 2 /12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата


Специалности: пиано, цигулка, виола, виолончело, арфа, класическа китара, акордеон, флейта, обой, кларинет, фагот, ударни инструменти,  класически танц 

Документи за прием 

 1. Заявление по образец (дава се от училището)
 2. Копие на Акт за раждане
 3. Служебна бележка, че ученикът посещава учебно заведение
 4. Медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност, издадено от личния лекар; решение на ТЕЛК, ако има
 5. Копие на платена застраховка „Злополука” за кандидатстващите за специалност класически танц (балет)
 6. Квитанция за платена такса в касата на училището – 12 лв. за специалността класически танц; 6 лв. за всички останали специалности

При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на документа.

Срок за подаване на документите: …………..

Безплатни консултации: …………..

Приемен изпит…………….

Резултати ……….

Обявяване списъците с приетите ученици…………

Записване на приетите ученици: …………

Обявяване второ класиране, ако има незаписали се: …………..

Записване от второ класиране: …………….

Документи за записване:

 1. Именник (даве се от училището)
 2. Удостоверение за преместване от идващото учебно заведение
 3. Копие на имунизациите от Здравната книжка на детето
 4. Удостоверение за завършена Подготвителна група или декларация, че същата ще бъде представена до 5 юни 2016 г.

За допълнителна информация: тел. 032/62 49 22 — канцелария


ПРИЕМНИ ИЗПИТИ – изисквания:

Изпит по солфеж – за специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, арфа, класическа китара, акордеон, флейта, обой, кларинет, фагот, ударни инструменти:

 • изпяване на песен от зададен тон
 • подражателно възпроизвеждане на мелодични фрази и отделни гласове от хармонични интервали и акорди в мажор и минор
 • подражателно повторение със сричката „та“ на метроритмично организирани фрази върху един тон
 • отгатване на единични тонове в до мажор

Изпити за специалността класически танц: Първи етап — проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло и други). Втори етап — проверка на танцувалните и артистичните качества, музикалността и ритмичността чрез изпълнение на импровизация по класическа музика, посочена от комисията.