Първи клас

Учебно-изпитни програми за учебната 2021-2022 година — Приложение съгласно заповед № РД09-33/15.01.2022 г. към чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 12.08. 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

ГРАФИК на дейностите по приемане на ученици в НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив за учебната 2021-2022 г.


Информация за родителите на ученици, записани в І и в VІІІ клас за учебната 2021-2022 година


Списък на ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ в І-ви клас за учебната 2021-2022 година ІІ-РО КЛАСИРАНЕ


ЗАПИСВАНЕТО на приетите ученици за I-ви клас за учебната 2021-2022 г. ще се извърши от 27 до 29 април 2021 г. включително от 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Необходими документи:

            1. Заявление за записване (по образец) – от сайта на училището или се получава на място (изтегли ТУК)

            2. Декларация за лични данни (по образец) – от сайта на училището или се получава на място (изтегли ТУК)

            3. Формуляр за Книгата за подлежащи ученици (по образец)  – от сайта на училището или се получава на място (изтегли ТУК)

            4. Декларация, че до 15 юни 2021 г. ще бъде представено оригиналното удостоверение за завършена ПГ  – до 15 юни 2021 г. (изтегли ТУК)

            5. Оригинал на Медицинско свидетелство.

            6. Акт за раждане на ученика, който се показва за сверяване на данните на място.

            7. Лична карта на родител /настойник/, попечител, полагащо грижа за кандидата или документ, удостоверяващ придобито право на настойник или попечител или лице, полагащи грижи за кандидата, се показва на място  за сверяване на данните.