Първи клас

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА – СПРАВОЧНИК ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА — 2017-2018 година


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА — НАРЕДБА № 2 /12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата / Издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 3.10.2017 г., в сила от 3.10.2017 г.


Специалности: пиано, акордеон, струнни лъкови инструменти, класическа китара, арфа, духови инструменти, ударни инструменти, класически танц 

Изисквания към кандидатите за прием –да навършват 7 години в годината на кандидатстването; по преценка на родителите или настойниците могат да кандидатстват и деца, които навършват 6 години към 15 септември на съответната година

Документи за кандидатстване 

 1. Заявление по образец (дава се от училището)
 2. Копие на Акт за раждане
 3. Копие на удостоверение за завършена предучилищна подготвителна група
 4. Медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност, издадено от личния лекар; решение на ТЕЛК, ако има
 5. Медицинско свидетелство за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърцето, които да не позволяват обучение по духови инструменти – за кандидати за специалности духови инструменти
 6. Медицинско свидетелство от ортопед за липса или наличие на плоскостъпие и на физически изменения в долните крайници и стъпалата, които да не позволяват обучение по танцово изкуство – за кандидати за специалността класически танц
 7. Копие на платена застраховка „Злополука” за кандидатстващите за специалност класически танц (балет)

При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на документа.

Срок за подаване на документите: 

ПРИЕМНИ ИЗПИТИРезултатите се обявяват след приключване на изпита.

Обявяване списъците с приетите ученици

Записване на приетите ученици – Необходими документи:

 1. Именик (от училище)
 2. Копие на имунизациите от здравната книжка
 3. Декларация от родителите, че до 7 юни 2017 г. ще представят оригинал на Удостоверение за завършена Подготвителна група
 4. Декларация от родителите – до коя дата ще представят Удостоверение за преместване от учебното заведение, от което идва детето

Срок за записване от второ класиране:

Документи за записване:

 1. Именник (даве се от училището)
 2. Удостоверение за преместване от идващото учебно заведение
 3. Копие на имунизациите от Здравната книжка на детето
 4. Удостоверение за завършена Подготвителна група или декларация, че същата ще бъде представена до 7 юни 2017 г.

За допълнителна информация: тел. 032/62 49 22 — канцелария


ПРИЕМНИ ИЗПИТИ – изисквания:

Изпит по солфеж – за специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, арфа, класическа китара, акордеон, флейта, обой, кларинет, фагот, ударни инструменти:

 • изпяване на песен от зададен тон
 • подражателно възпроизвеждане на мелодични фрази и отделни гласове от хармонични интервали и акорди в мажор и минор
 • подражателно повторение със сричката „та“ на метроритмично организирани фрази върху един тон
 • отгатване на единични тонове в до мажор

Изпити за специалността класически танц: Първи етап — проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло и други). Втори етап — проверка на танцувалните и артистичните качества, музикалността и ритмичността чрез изпълнение на импровизация по класическа музика, посочена от комисията.


Advertisements