Първи клас

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА – СПРАВОЧНИК ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА — 2018-2019 година


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА — НАРЕДБА № 2 /12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата / Издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 3.10.2017 г., в сила от 3.10.2017 г., бр. 81 от 2.10.2018 г., в сила от 2.10.2018 г.

Учебно-изпитни програми за учебната 2019-2010 година — Приложение съгласно заповед № РД09-44/22.01.2019 г. към чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 12.08. 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата


СЪОБЩЕНИЕ

Безплатните курсове по солфеж за бъдещи първокласници през учебната 2020-2021 година ще се провеждат в учебно време в ден четвъртък от 14:00 до 15:00 часа в кабинет № 3 в Музикален дом „Нена Михлюзова“ (ул. „Велико Търново“ 16)