Първи клас

Заповед на Министъра на културата за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата и културата за учебната 2020-2021 година

Приложение към Заповедта на Министъра на културата за държавния план-прием за учебната 2020-2021 година

НУМТИ „Добрин Петков“ – Примерно разпределение по специалности – прием за учебната 2020-2021 година

Заповед на Министъра на културата за прием в І клас на учебната 2020-2021 година