Структура

Директор

Заместник директори

Методически обединения

Педагогически съвет

Обществен съвет

Училищно настоятелство

Администрация

Синдикални организации

Ученически съвет

Документи