Заместник-директори

Заместник-директор „Учебна дейност – паралелков цикъл

Заместник-директор „Теория на професията и концертна дейност

Заместник-директор „Практика на професията Музикант-инструменталист“