Съобщения / Обяви


Заповед № РД-06-169/27.03.2020 г. на Директора на НУМТИ „Добрин Петков“


ЗАПОВЕД на Министъра на здравеопазването за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. , вкл.


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дистанционно обучение чрез онлайн приложения


Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.


СЪОБЩЕНИЕ до ученици и родители


ЗАПОВЕД № РД 06-133/14.03.2020 г. на Директора на НУМТИ „Добрин Петков“ във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение в страната


ЗАПОВЕД РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването


Във връзка препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република България,свързани с разпространение на COVID-19 в световен план, се обръщаме към всички ученици, родители, учители, директори и други педагогически специалисти – виж ТУК


ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ към ученици, учители и родители на НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив

Във връзка с обявената национална грипна епидемия, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план и препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република България, се обръщаме към Вас:

1. Уважаеми ученици, моля да ограничите максимално достъпа си до закрити обществени места или такива, в които има струпване на хора (заведения, клубове, магазини, домове, квартири и др.)

Престоявайте възможно най-дълго в домовете си. Използвайте това време за свирене, пеене, танцуване – според специалността ви, за затвърждаване и упражняване на изученото учебно съдържание, което ще ви е необходимо след ваканцията, за разходки и спорт на открити места, където няма много хора.

2. Максимално ограничете физическия контакт при среща с хора – ръкостискане, прегръщане, близко общуване.

3. Препоръчваме на всяко семейство да подготви детето си за предстоящите учебни занятия като му осигури лични предпазни средства (дезинфектант за ръце – гел или мокри кърпички за дезинфекция на спиртна основа, маски за лице и др.) и да изисква при изхвърлянето им да се поставят в завързана найлонова торбичка в наличните кошчета на територията на училището.

4. Всички ученици, учители и служители да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена, които са осигурени от семейството и от училището. Ръцете да се мият или да се дезинфекцират в края на всеки учебен час или всяко междучасие и задължително преди храна и след използване на тоалетна.
Да се следи за проветряването на класната стая всяко междучасие и при възможност през учебните часове.

5. Уважаеми ученици и учители, моля да бъдете търпеливи и да осигурите условия за работата на помощния персонал в училището при всяка дезинфекция на повърхности по време на междучасие: ученически и учителски места, врати и дръжки на класни стаи, цялостно почистване на тоалетни, парапети на стълбища, мебели, подове, коридори и др. Действията по дезинфекция и почистване са осигурени с необходимите препарати, консумативи и материали и са съгласувани в РЗИ като честота, приложимост и ефективност.

6. Уважаеми родители, разчитаме на Вашата отговорност да следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малкото съмнение за влошаване на здравето му, то да остане у дома като му осигурите нужната медицинска помощ. Известяването на класния ръководител за отсъствието направете по телефона или онлайн.

7. Уважаеми родители, при завръщането на учениците в училище достъпът до училищната сграда ще бъде ограничен за външни лица, до отминаване на епидемиологичната обстановка.
Молим Ви да изпращате и посрещате децата си от и до вратата на двора на училището и да не влизате в двора и в училищната сграда до второ разпореждане.
Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители да се осъществяват по телефон или онлайн.

8. Отменят се всички концерти и продукции до второ нареждане.

Благодарим Ви за разбирането и съдействието!


ПРИЗИВ КЪМ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ


През ІІ срок на учебната 2019-2020 година занятията на групата по солфеж – Подготвителна група, ще се провеждат в ден понеделник от 13:00 до 14:00 часа в стая № 110, централна сграда (ул. „Иван Вазов“ 23)