Съобщения / Обяви


НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19


ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА? – ЗА РОДИТЕЛИ


П Р А В И Л А за провеждане на образователен процес през учебната 2020-2021 година, в условията на COVID-19