Училищни учебни планове

2016/2017 учебна година

Училищен учебен план за учениците от Іа, Іб, Vа, Vб клас

Училищен учебен план за учениците от ІІа, ІІб, ІІІа, ІІІб, ІVа, ІVб клас

Училищен учебен план за учениците от VІ, VІІ, VІІІ клас

Училищен учебен план за учениците от ІХ, Ха, Хб, ХІа, ХІб, ХІІ клас – Професия „Музикант инструменталист“

Училищен учебен план за учениците от ІХ, Ха, Хб, ХІб клас – Професия „Музикант вокалист“

Училищен учебен план за учениците от Хб и ХІб клас – Професия „Балетист“

Advertisements