Час за спортни дейности

2020-2021 учебна година

ГРАФИК за провеждане на допълнителен час по физическо възпитание и спорт – І срок