Час за спортни дейности

2022-2023 учебна година

ГРАФИК за провеждане на допълнителен час по физическо възпитание и спорт